Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Treball de Fi de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) forma part de l'assignatura que amb idèntica denominació inclou el procés d'elaboració del treball i la seva defensa en acte públic. L'assignatura té 15 crèdits ECTS i és de caràcter obligatori, podent-se realitzar en castellà, català i anglès.

El Treball Final de Màster (TFM) ha de ser un treball individual i original de l'estudiant. Sempre es desenvoluparà amb la supervisió i orientacions d'un tutor designat per la Comissió Acadèmica del Màster (CAM).

Les línies definides a continuació estan concebudes de manera àmplia perquè en les sessions de tutoria els alumnes puguin acabar de perfilar el tema específic de la seva proposta.

  1. Efectes dels avenços tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
  2. Disseny didàctic en entorns tecnològics.
  3. El context en què s'introdueixen les TIC.
  4. Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació.
  5. Gestió de continguts i de coneixement.
  6. Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual.
  7. Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació.
  8. Formació de formadors per a entorns tecnològics i per a integració de TIC en contextos i processos formatius.