Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Accés

Els estudiants poden accedir al màster a través de les titulacions següents:

 • Titulats universitaris Diplomats en Educació Social, Mestre (totes les especialitats) i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris Llicenciats en Pedagogia, Psicopedagogia, Informàtica, Comunicació audiovisual i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris oficials de Grau en Educació infantil, Educació primària, Educació social, Pedagogia, Enginyeria informàtica, Comunicació Audiovisual i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris (diplomats, llicenciats i grau) en qualsevol branca de coneixement específica de l'àmbit de les Ciències i l'Enginyeria (Matemàtiques, Biologia, Informàtica, Química, etc.), així com de les branques de lletres (Filologies, Història, Geografia ... ) i que volen completar la seva formació acadèmica i professional en l'àmbit de les TIC i en els processos de l'ensenyament-aprenentatge, i en particular de l'e-learning.
 • Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta al país expedidor per a l'accés a màster.
 • Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, prèvia comprovació per part de la universitat de: a) que el nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i, b) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
   

La Universitat de Lleida oferta 10 places.

Els criteris de selecció que s'apliquen per a l'assignació de places als estudiants que hagin completat tot el procés de preinscripció són els següents:

 1. Idoneïtat del títol d'accés. Relació del títol de diplomat, llicenciat o grau amb els continguts del màster. Fins a un màxim de 40 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster. Fins a un màxim de 20 punts.
 3. Valoració del currículum vitae del sol·licitant. Fins a un màxim de 30 punts.
 4. Entrevista personal amb el sol·licitant (si fos necessària). Fins a un màxim de 10 punts.