Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Objectius i competències

Objectius

 • Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i la gestió del coneixement, incidint en els avenços que en aquest camp es donen des de l'e-Learning.
 • Identificar els fonaments didàctics pel disseny de mitjans basats en les teories i estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge en e-Learning.
 • Adquirir els criteris necessaris per a dissenyar materials multimèdia per a l'educació.
 • Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i aplicacions multimèdia.
 • Estructurar i desenvolupar material formatiu multimèdia atenent a l'audiència a la qual va destinat.
 • Conèixer i entendre el conjunt de paràmetres que defineixen el procés de digitalització i reproducció del material de formació.
 • Adquirir habilitats i competències per a la gestió de la informació i el coneixement.
 • Determinar la viabilitat econòmica d'un projecte multimèdia.
 • Desenvolupar una aplicació pràctica en l'àmbit del disseny de materials i/o d'entorns de formació.
 • Iniciar-se en la metodologia d'investigació en TE.

Competències bàsiques

 • CB6 - Adquirir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Integrar les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • A1. Analitzar les TIC com a eina i instrument per a l'e-learning i la gestió del coneixement.
 • A2. Dominar les eines i procediments per a la planificació, organització i gestió dels processos d'e-learning.
 • A3. Dissenyar i desenvolupar programes i projectes d'innovació i de recerca en l'àmbit de l'e-learning.
 • A4. Dissenyar i desenvolupar entorns tecnològics i de materials multimèdia per a la formació.
 • A5. Adoptar mitjans, recursos i eines en processos de seguiment i avaluació d'e-learning.
 • A6. Incorporar estratègies i recursos de gestió del coneixement en els desenvolupaments d'innovació i recerca en e-learning.
 • A7. Gestionar i utilitzar la informació en el desenvolupament de projectes.
 • A8. Redactar documentació específica de naturalesa tècnica i/o didàctica d'acord amb els programes i projectes d'e-learning desenvolupats.
 • A9. Aplicar models pedagògics i coneixements tècnics per a la resolució de problemes de formació en e-learning.
 • A10. Analitzar i aplicar eines i instruments per al disseny i desenvolupament de materials didàctics per a l'e-learning.
 • A11. Dissenyar escenaris d'aprenentatge en entorns tecnològics.
 • A12. Elaborar propostes innovadores en projectes d'e-learning.
 • A13. Desplegar processos individuals i col·lectius de gestió del coneixement en activitats i processos d'e-learning.
 • A14. Transferir a altres contextos l'activitat pràctica desenvolupada.
 • A15. Aplicar els principis del mètode científic a la resolució de problemes d'investigació educativa.
 • A16. Utilitza eines tecnològiques per al disseny i desenvolupament d'instruments i recursos per a la investigació.
 • A17. Aplicar tècniques d'anàlisi de dades en investigació educativa.
 • A18. Difondre i comunicar resultats d'investigació.

Competències transversals

 • B1. Aprendre a aprendre.
 • B2. Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
 • B3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
 • B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • B5. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
 • B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
 • B7. Sensibilitzar en temes mediambientals.
 • B8. Gestionar projectes tècnics i de recerca o innovació.