Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Pla d'estudis i guies docents

  • Pla d'estudis
  • Àmbit de coneixement: Ciències de l'Educació
  • Crèdits ECTS: 60 (30 d'obligatoris i 30 d'optatius)
  • Atenent a la seva formació prèvia l'estudiant podrà realitzar també fins a un màxim de 30 crèdits de complements de formació.