Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Pla d'estudis i guies docents

  • Crèdits ECTS: 60 (30 d'obligatoris i 30 d'optatius)
  • Atenent a la seva formació prèvia l'estudiant podrà realitzar també fins a un màxim de 30 crèdits de complements de formació.

Matèries obligatòries. 30 crèdits ECTS
Matèria Crédits
(matèria)
Assignatura Crèdits
Metodologia 9 Metodologia d'investigació en TE 6
Difusión y Transferencia 3
Pràctiques externes 6 Pràctiques externes 6
Treball Final de Màster 15 Treball Final de Màster 15Matèries optatives. 30 crèdits ECTS
Matèria Crèdits
(matèria)
Assignatura Crèdits
Optativitat 30 Eines telemàtiques per a la docència 6
Disseny i desenvolupament de materials de formació 6
Disseny i desenvolupament d'entorns tecnològics per a la formació 6
Dissenys d'investigació 6
Eines i técniques per a la recollida i anàlisi de dades 6
Les TIC en l'àmbit no formal 3
Entorns flexibles de formació 3
Avaluació de mitjans i materials d'ensenyament 3
Disseny de projectes d'innovació en educació 3
Desenvolupament professional del docent en relació a les TIC 3
Ètica digital aplicada 3
Societat en xarxa i ciutadania digital 3
Creació de continguts per a la formació online 3
Comunicació audiovisual en xarxa 3
Espais i eines per al treball col·laboratiu 3
Producció i integració d'imatge, àudio i vídeo digital 3
Organització i Gestió de l'ús de les TIC a l'ensenyament 3
Gestió del Coneixement en les organitzacions 3Complements de formació. 30 crèdits ECTS
Assignatures específiques Crèdits
Tecnologies de la informació i la comunicació en la formació 3
Comunicació, interacció i col·laboració 3
Disseny de projectes curriculars amb l'ús de les TIC 3
Altres assignatures
Assignatures optatives que l'estudiant no cursi com a optativa 3/6